• การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19
 • แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้ง
 • รมว.ทส.เชิญชวนปลูกต้นไม้
 • น้ำคือชีวิต
 • Infographic ทส.พร้อมสู้วิกฤตน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกปว่าปกติ
 • อินโฟกราฟิก ชุด รู้เท่าทันอุทกภัยพร้อมรับมือน้ำท่วม - ดินโคลนถล่ม
 • ข้อมูลข่าวสารกรม
 • กรมทรัพยากรน้ำขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน #สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ #กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
 • การคัดแยกขยะ
 • คุณธรรม 4 ประการ
 • ประหยัดน้ำ
รายงานการเฝ้าติดตามน้ำ 24 ชม. วันที่ 29 พ.ย. 64 (15.00 น.)

สถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด
ปฎิทินกิจกรรม
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
พัฒนาระบบราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
การจัดการความรู้กรมทรัพยากรน้ำ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครสอบ
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
All banner
ค้นหาจัดซื้อจัดจ้าง
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ