การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


หลักเกณฑ์

การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ทส0601.2/ว763 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561)

ข้อมูลประกอบการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงินและการคลังภาครัฐ”

1. ​เอกสารประกอบการอบรม 2. คลิปเสียงการบรรยาย
  • คลิปเสียงที่ 1
  • คลิปเสียงที่ 2
  • คลิปเสียงที่ 3
  • คลิปเสียงที่ 4
  • คลิปเสียงที่ 5
  • คลิปเสียงที่ 6
  • คลิปเสียงที่ 7

แบบฟอร์ม

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ