วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (VISION)

"ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน"


พันธกิจ (MISSION)

กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ

พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ

จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำ และประปาสัมปทาน

แจ้งเตือนภัยและการจัดการ สภาวะวิกฤติ

ระบบบริหารจัดการ

 

 


ค่านิยม (VALUES)

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี"

shadow

การค้นหาขั้นสูง