ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
01
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
นายสมนึก สุขช่วย
นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์
ผู้บริหารส่วนกลาง
นางสุนทรี มิ่งประยูร
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
นายมงคล หลักเมือง
นายนิรุติ คูณผล
นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
นายนิรุติ คูณผล
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
นายเอนก ชมพาณิชย์
นายดำรงค์ นำพาโชคชัย
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
นายไกรสร เพ็งสกุล
นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายวิเวช  สุทธิประภา
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ