ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "


ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ


ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย


ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับการใช้งานและการให้บริการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และให้ง่ายต่อการบริการทุกภาคส่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล


เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

Thailand 4.0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ปฏิทินกิจกรรม CIO


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่า 5 ล้านบาท/100 ล้านบาท
ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น้อยกว่า 5 ล้านบาท
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2558
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
แบบบัญชีราคากลาง
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ