ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6

ซอย 34 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0 2271 6133

 
 

วิสัยทัศน์

" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

" การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย "

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

" การพัฒนาคลังข้อมูล และฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการทุกภาคส่วน "

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

" การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล "

 

เอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท/ไม่เกิน 100 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อทราบ คณะกรรมการฯ ทส.) อำนาจอนุมัติโดย ทน.
  4. แบบบัญชีราคากลาง
  5. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้านบาท
  6. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท

เกณฑ์ราคากลาง

1. เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    1.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

หมายเหตุ: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ในอดีต คลิกที่นี่!!

​​2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   
2.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2564

หมายเหตุ: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในอดีต คลิกที่นี่!!
 

 

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ