ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)นายสุเมธ สายทอง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6

ซอย 34 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0 2271 6122

 
 

วิสัยทัศน์

" เปิดเผย โปร่งใส ทันสมัย พร้อมให้บริการด้านทรัพยากรน้ำ รองรับการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล "


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

" ส่งเสริมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน "

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

" พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการประชาชน "

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

" ยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล "

  

เอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท/ไม่เกิน 100 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
 2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อทราบ คณะกรรมการฯ ทส.) อำนาจอนุมัติโดย ทน.
 4. แบบบัญชีราคากลาง
 5. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้านบาท
 6. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท


เกณฑ์ราคากลาง

 1. เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  1.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
  หมายเหตุ: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ในอดีต คลิกที่นี่!!
   
 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
  2.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2564
  หมายเหตุ: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในอดีต คลิกที่นี่!!

 

 
 

 

shadow

การค้นหาขั้นสูง