เข้าสู่ระบบ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ทน.รับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ำสาขา
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร (Intranet)
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
การจัดการความรู้กรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ำ
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
แบบฟอร์มผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การออกแบบฯ อาคารด้านแหล่งน้ำ
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน
TNMC
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม
ระบบฐานข้อมูลกลาง (ติดตามแผนงานโครงการ)
แผนที่สถานการณ์น้ำท่วม
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ