ผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6117

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

ว่าง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6154

แฟกซ์

0 2271 6134

ภายใน

ว่าง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6144

แฟกซ์

02 298 6620

ภายใน

ว่าง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6123

แฟกซ์

-

ภายใน

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6262

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

ว่าง

ผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6194

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สายตรง

0 2271 6195

แฟกซ์

0 2271 6196

ภายใน

นายธงชัย ลิ้มสงวน

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

สายตรง

0 2298 6287

แฟกซ์

0 2271 6158

ภายใน

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สายตรง

0 2271 6197

แฟกซ์

0 2271 6197

ภายใน

นายกิตติ จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

สายตรง

0 2271 6181

แฟกซ์

0 2271 6180

ภายใน

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6136

แฟกซ์

0 2298 6627

ภายใน

นายการุณย์ เปรมวุติ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

สายตรง

022716188

แฟกซ์

022986615

ภายใน

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

สายตรง

0 2271 6177

แฟกซ์

0 2298 6610

ภายใน

นายนิรุติ คูณผล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 2271 6171

แฟกซ์

0 2298 6608

ภายใน

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

สายตรง

0 2271 6161

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สายตรง

0 2271 6166

แฟกซ์

0 2271 6165

ภายใน

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 2271 6151

แฟกซ์

0 2298 6602

ภายใน

นายมงคล หลักเมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6629

ภายใน

6141

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6131

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

นายโอภาส ถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สายตรง

0 5422 2938

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3622 5241

ภายใน

100

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0651

ภายใน

201

นายชูชาติ นารอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

สายตรง

0 4322 8524

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

สายตรง

0 4492 0256

แฟกซ์

0 4492 0254

ภายใน

1

นายสุมธ สายทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

สายตรง

0 3721 3638

แฟกซ์

0 3721 3638

ภายใน

100

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3237 0408

ภายใน

103

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สายตรง

0 7425 1156

แฟกซ์

07425 1157

ภายใน

207

นายนิมิตร โคตรบัว

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

สายตรง

0 5531 3181-2

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

191

นายสาธิต รัตนสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

109

นายวิเวช สุทธิประภา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สายตรง

0 4531 1969

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

999

ดาวน์โหลด PDF