• ระบบกระจายน้ำ
  • ช่องทางการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร
  • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์
  • ระบบเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม
  • ชื่อภาษาไทย*
  • คุณธรรม 4 ประการ
  • ระบบกระจายน้ำส่งความสุขถึงประชาชน

สถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด
ปฎิทินกิจกรรม
เข้าสู่ระบบ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ทน.รับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ำสาขา
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร (Intranet)
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
การจัดการความรู้กรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ำ
All banner
ค้นหาจัดซื้อจัดจ้าง
shadow

Facebook Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ