• ช่องทางการติดต่อ
 • พื้นที่ชุ่มน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 • green digital library
 • แผนแล้ง
 • คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • พระบรมราโชวาท
 • ประหยัดน้ำ
 • E-book ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • รมว.ทส.เชิญชวนปลูกต้นไม้
 • นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์ทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • วิสัยทัศน์
 • Infographic ทส.พร้อมสู้วิกฤตน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกปว่าปกติ
 • open data ทส.
 • คุณธรรม 4 ประการ
 • การคัดแยกขยะ
 • เพื่อบริการที่ดีกว่า

สถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด
ปฎิทินกิจกรรม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
เว็บไซต์พื้นที่ชุ่มน้ำ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
พัฒนาระบบราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รับสมัครสอบ
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
All banner
ค้นหาจัดซื้อจัดจ้าง
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ