ทส. ทน. สทภ.11 เร่งสูบน้ำกักเก็บเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง


27 ตุลาคม 2564 33 views

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือสภาวะวิกฤติน้ำแล้งน้ำท่วม ประกอบด้วยส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนแผนงานและประเมินผล และส่วนอุทกวิทยา ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากลำห้วยผีบ้า ไปยังหนองอีเกิ้ล ระยะทาง 500 เมตร เพื่อสูบน้ำไปกักเก็บไว้ใช้ ในฤดูแล้งที่จะมาถึง ทำให้ประชาชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 230 หลังคาเรือน 920 คน ได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีพื้นที่ทำการเกษตรอีกจำนวน 50 ไร่ ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ตามคำขอของ อบต.น้ำปลีก สูบช่วยเหลือได้น้ำแล้ว 14,400 ลบ.ม.

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ