สทภ.1 โดยสำรวจพื้นที่ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


27 ตุลาคม 2564 108 views

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
        นายโอภาส ถาวรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1ได้มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยาที่2เชียงรายลงสำรวจพื้นที่ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจำนวน2สถานีซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าวและอ่างเก็บน้ำสันป่าสักในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบันและปริมาณน้ำที่คาดว่าจะขาดแคลนในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อวางแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพนักงานเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาเพื่อซักซ้อมและให้ความรู้ในการอ่านค่าระดับน้ำจากไม้วัดระดับน้ำที่ติดตั้งบริเวณจุดตรวจวัดพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบฯ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ