สสป. ร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง แนวทางธรรมชาติสำหรับการพัฒนาเมืองที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ผ่านระบบ Zoom


25 พฤศจิกายน 2564 16 views

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง แนวทางธรรมชาติสำหรับการพัฒนาเมืองที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Regional Conference-Nature based Solutions for Climate Resilient Urban Development) ผ่านระบบ Zoom โดยมีประเทศเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และออสเตรเลีย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Nature-Based Solutions: NBS หรือการแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและอุทกภัยในเมือง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้น
 
ภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ