สสป. ร่วมกับ สปท. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำ


14 มกราคม 2565 19 views

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร) และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำ ปี พ.ศ. 2565 จากศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก Ramsar Regional Center-East Asia (RRC-EA) ภายใต้โครงการ RRC-EA Wetland Fund 2022 โดยศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานตามอนุสัญญาแรมซาร์ของประเทศภาคีสัญญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ในเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับผลจากการประชุมดังกล่าวนั้น จะนำไปสู่การพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนภารกิจกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซ่าร์ (Ramsar Convention) และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน


 

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ