สทน.4 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว


25 มกราคม 2566 37 views

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง ณ บ่อสูบทดสอบภาคสนาม (Site-Test) คลอง8 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดฝึกอบรม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ