ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และเผยแพร่แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชนทั่วไป


28 กุมภาพันธ์ 2566 539 views

คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 ได้ขอความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ด้วยการดำเนินการตอบแบบวัดความรู้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ) ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี ดำเนินการตอบแบบวัดความความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รายละเอียดคลิก!!!
2. ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับกรมทรัพยากรน้ำ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รายละเอียดคลิก!!!

shadow

การค้นหาขั้นสูง