ฝายทดน้ำเติมสุข ชาวบ้านยิ้ม ริมน้ำลำภาชี


12 เมษายน 2561 172 views

ฝายทดน้ำเติมสุข  ชาวบ้านยิ้ม  ริมน้ำลำภาชี
 
"...เมื่อก่อนหน้าแล้งที่นี่แทบจะไม่มีน้ำ แต่พอกรมทรัพยากรน้ำมาสร้างฝาย ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็น !!! .... เรามีน้ำใช้ตลอดปี พืชผักก็งอกงาม..."  หนึ่งในความในใจของ สารวัตร กำนัน สัมฤทธิ์  ละเภท ผู้ที่ใช้น้ำในพื้นที่กว่า 20 ไร่ในการเพาะปลูก
       9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูแม่น้ำลำพาชี บ้านกล้วย จังหวัดราชบุรี
      โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพาชี  บ้านกล้วย หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ในการขุดลอกลำน้ำ และสร้างฝายทดน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ระบายน้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถทำให้ประชาชน 35 ครัวเรือน มีน้ำใช้ทำเกษตรในพื้นที่รวมกว่า 80 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 บาท/ไร่/ฤดูกาล

หน่วยงาน : กองสื่อสารและเผยแพร่
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ