ฝายทดน้ำเติมสุข ชาวบ้านยิ้ม ริมน้ำลำภาชี


12 เมษายน 2561 239 views

ฝายทดน้ำเติมสุข  ชาวบ้านยิ้ม  ริมน้ำลำภาชี
 
"...เมื่อก่อนหน้าแล้งที่นี่แทบจะไม่มีน้ำ แต่พอกรมทรัพยากรน้ำมาสร้างฝาย ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็น !!! .... เรามีน้ำใช้ตลอดปี พืชผักก็งอกงาม..."  หนึ่งในความในใจของ สารวัตร กำนัน สัมฤทธิ์  ละเภท ผู้ที่ใช้น้ำในพื้นที่กว่า 20 ไร่ในการเพาะปลูก
       9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูแม่น้ำลำพาชี บ้านกล้วย จังหวัดราชบุรี
      โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพาชี  บ้านกล้วย หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ในการขุดลอกลำน้ำ และสร้างฝายทดน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ระบายน้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถทำให้ประชาชน 35 ครัวเรือน มีน้ำใช้ทำเกษตรในพื้นที่รวมกว่า 80 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 บาท/ไร่/ฤดูกาล

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ