สทภ.11 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองผือ


16 พฤษภาคม 2561 60 views

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชี มูลตอนล่าง จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองผือ ณ วัดศรีสุการาม บ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังฯ จำนวน 65 ท่าน มติประชาคมเห็นด้วย ไม่มีคัดค้าน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา และเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ