สทภ.11 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองผือ


16 พฤษภาคม 2561 86 views

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชี มูลตอนล่าง จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองผือ ณ วัดศรีสุการาม บ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังฯ จำนวน 65 ท่าน มติประชาคมเห็นด้วย ไม่มีคัดค้าน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา และเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ