สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง


17 พฤษภาคม 2561 88 views

     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) "กลุ่มเครือข่ายฝายน้ำล้นทุ่งหันตรา    ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านทุ่งหันตรา ต.วังแขม อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร โดยมี นายชัยวัฒน์  พันธ์วิทยากลู นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายสุเมธ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้กล่าวรายงาน  มีผู้ร่วมประชุมจำนวน  101 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ  ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ