สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง


17 พฤษภาคม 2561 51 views

     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) "กลุ่มเครือข่ายฝายน้ำล้นทุ่งหันตรา    ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านทุ่งหันตรา ต.วังแขม อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร โดยมี นายชัยวัฒน์  พันธ์วิทยากลู นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายสุเมธ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้กล่าวรายงาน  มีผู้ร่วมประชุมจำนวน  101 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ  ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ