สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดชัยนาท


17 พฤษภาคม 2561 62 views

        วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยนายอภิรักษ์  แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเจ้าหน้าที่ สทภ.2 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีพลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และผู้เข้าร่วม จำนวน 47 คน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ/สาธารณภัยในพื้นที่ ผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 แผนงาน/โครงการในแผน ปฏิบัติการประจำปี 2561 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพิจารณาขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ