สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดชัยนาท


17 พฤษภาคม 2561 103 views

        วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยนายอภิรักษ์  แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเจ้าหน้าที่ สทภ.2 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีพลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และผู้เข้าร่วม จำนวน 47 คน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ/สาธารณภัยในพื้นที่ ผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 แผนงาน/โครงการในแผน ปฏิบัติการประจำปี 2561 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพิจารณาขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ