สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561


17 พฤษภาคม 2561 88 views

    วันที่  2  พฤษภาคม  2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ   แบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  มีนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และมีนายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับในพื้นที่ฯ และเพื่อชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน รวมทั้งทบทวนสถานการณ์ สภาพปัญหา และกำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ    มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ