สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561


17 พฤษภาคม 2561 56 views

    วันที่  2  พฤษภาคม  2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ   แบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  มีนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และมีนายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับในพื้นที่ฯ และเพื่อชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน รวมทั้งทบทวนสถานการณ์ สภาพปัญหา และกำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ    มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ