สทภ.๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยหนองแก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


21 พฤษภาคม 2561 761 views

       สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยหนองแก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวิ่งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดย นายศักดิ์สิทธิ์ พวงเพชร์ ปลัดอำเภอกุยบุรี ร่วมประชุมรับฟัง นายเชตุ จันทร์ถิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และนายภัทรพงศ์ คชรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๔๘ คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ