รับสมัครเจ้าหน้าที่ Associate Modeler (AM) จำนวน 1 ตำเเหน่ง


07 มิถุนายน 2561 588 views

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)
ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำเเหน่ง Associate Modeler จำนวน 1 ตำเเหน่ง
 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน/สถานที่
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งเเต่วันที่ 18 มิถุนายน - 19 ธันวาคม 2561 ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์หรือเคยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับชุดแบบจำลองคณิตศาสตร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ (Decision Support Framework: DSF) รวมถึงแบบจำลอง WUP-FIN และแบบจำลอง eWater Sources และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตาม TOR ที่เเนบนี้
 
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ มายังอีเมล์   tnmc.t@dwr.mail.go.th
หรือที่อยู่:
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 
กรมทรัพยากรน้ำ  180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6636 (ติดต่อ นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา เเละนางสาวอชิรญา วงษ์เเก้ว)
โทรสาร 0 2298 6605
 
กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ