สทภ.8 จัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ


13 มิถุนายน 2561 105 views

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายสมพร พรหมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
2. เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการอย่างเรียบร้อย และให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ   
          ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ