สทภ.8 จัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ


13 มิถุนายน 2561 58 views

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายสมพร พรหมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
2. เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการอย่างเรียบร้อย และให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ   
          ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นคลองหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ