สทภ.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ครั้งที่ 1/2561


13 มิถุนายน 2561 103 views

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตกส่วนที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  โดยนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด ประธานคณะอนุกรรมการ มอบหมายนายศุภโชค พรามพูน ปลัดอำเภออาวุโส ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 1/2561 รับทราบแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561 พิจารณาประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขเป้าหมายเชิงพื้นที่ พิจารณาแนวทางการเสนอแผนงานปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนบูรณาการ ปี 2563 – 2566
          ผลการประชุม: คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม และเน้นย้ำการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และเน้นแผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง และประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ