สทภ.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ครั้งที่ 1/2561


13 มิถุนายน 2561 70 views

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตกส่วนที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  โดยนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด ประธานคณะอนุกรรมการ มอบหมายนายศุภโชค พรามพูน ปลัดอำเภออาวุโส ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 1/2561 รับทราบแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561 พิจารณาประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขเป้าหมายเชิงพื้นที่ พิจารณาแนวทางการเสนอแผนงานปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนบูรณาการ ปี 2563 – 2566
          ผลการประชุม: คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม และเน้นย้ำการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และเน้นแผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง และประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ