สทภ.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


14 มิถุนายน 2561 188 views

          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายธนูสินธ์  ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม  เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ พิจารณากำหนดกรอบเป้าหมายและปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการในพื้นที่ ผลการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๒๖ คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ