สทภ.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


14 มิถุนายน 2561 106 views

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม  นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการ  และนายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
        การประชุมในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๑ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการเสนอแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำปี ๒๕๖๓  รวมถึงรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำระดับจังหวัดรับทราบ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ