สทภ.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


14 มิถุนายน 2561 75 views

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม  นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการ  และนายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
        การประชุมในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๑ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการเสนอแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำปี ๒๕๖๓  รวมถึงรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำระดับจังหวัดรับทราบ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ