สำนักวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา ขอประชาสัมพันธ์การขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2560


28 มิถุนายน 2561 371 views

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลฯ ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2560 สำหรับผู้สนใจ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา  ได้ที่  http://ishydro.dwr.go.th/

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ