สทภ.๔ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


14 กันยายน 2561 145 views

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องมงกุฎนาก ชั้น ๒ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม และมีนายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๖๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำชีได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำชีดังนี้
          ๑. รับทราบการคาดหมายลักษณะอากาศ สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ความก้าวหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... และมติ ครม. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ในส่วนของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ...
          ๒. รับทราบผลการติดตามตรวจสอบโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ ลุ่มน้ำชี จำนวน ๑,๔๗๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๖,๖๖๖.๕๙๗๙ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับแก้ไขและส่งแผนงานโครงการเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
          ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จำนวน ๑,๘๓๔ โครงการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการนำเข้าแผนในปีถัดไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ