สทภ.๔ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


14 กันยายน 2561 268 views

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องมงกุฎนาก ชั้น ๒ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม และมีนายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๖๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำชีได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำชีดังนี้
          ๑. รับทราบการคาดหมายลักษณะอากาศ สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ความก้าวหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... และมติ ครม. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ในส่วนของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ...
          ๒. รับทราบผลการติดตามตรวจสอบโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ ลุ่มน้ำชี จำนวน ๑,๔๗๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๖,๖๖๖.๕๙๗๙ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับแก้ไขและส่งแผนงานโครงการเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
          ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จำนวน ๑,๘๓๔ โครงการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการนำเข้าแผนในปีถัดไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ