กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา “ขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงาน”


14 กันยายน 2561 179 views

          14 กันยายน 2561 นางปัทมา ปานประชา ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินคดีปกครองของส่วนราชการ พร้อมด้วยเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเรียนรู้การปฏิบัติงานเมื่อเกิดคดีปกครองทั้งในฐานะผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ