กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา “ขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงาน”


14 กันยายน 2561 58 views

          14 กันยายน 2561 นางปัทมา ปานประชา ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินคดีปกครองของส่วนราชการ พร้อมด้วยเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเรียนรู้การปฏิบัติงานเมื่อเกิดคดีปกครองทั้งในฐานะผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กองสื่อสารและเผยแพร่
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ