"อนุรักษ์วิถีไทย ใส่ใจแม่น้ำคูคลอง"


21 กันยายน 2561 275 views

          20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจและจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 ทั้งนี้โดยกำหนดให้แม่น้ำนครชัยศรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยเป็นแม่น้ำในการรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมรู้คุณค่าโดยปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึกดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันฯ และมีนายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ และนายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการประกวดวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ร่วมงานทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน  กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ