การประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1


11 ตุลาคม 2561 105 views

การประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ
การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งที่ 1
              เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2561  เวลา 9.30 น. สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา”  ครั้งที่ 1 
             โดยมีนายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เป็นประธาน  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้ากรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ ชั้น 6  กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : กองสื่อสารและเผยแพร่
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ