การประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1


11 ตุลาคม 2561 205 views

การประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ
การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งที่ 1
              เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2561  เวลา 9.30 น. สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดประชุมหารือเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา”  ครั้งที่ 1 
             โดยมีนายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เป็นประธาน  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้ากรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ ชั้น 6  กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ