การประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC)


11 ตุลาคม 2561 88 views

               นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับผู้แทนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าจากประเทศสมาชิก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
               โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี สาขาทรัพยากรน้ำ ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๒ ซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการ การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำมาสู่นำมาปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย และมีการบูรณาการด้านความร่วมมือทางเทคนิควิชาการและกลไกการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบูรณาการความร่วมมือกับสาขาอื่นๆ ของกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - ล้านช้าง

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ