การประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC)


11 ตุลาคม 2561 154 views

               นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับผู้แทนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าจากประเทศสมาชิก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
               โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี สาขาทรัพยากรน้ำ ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๒ ซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการ การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำมาสู่นำมาปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย และมีการบูรณาการด้านความร่วมมือทางเทคนิควิชาการและกลไกการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบูรณาการความร่วมมือกับสาขาอื่นๆ ของกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - ล้านช้าง

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ