สทภ.10 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2561


11 ตุลาคม 2561 210 views

วันนี้ ( 11 ตุลาคม  2561 ) นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรน้ำของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  10  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  10  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อทราบนโยบายการจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  และสรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562   พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ แผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563  การปรับเปลี่ยนคำสั่งคณะทำงานด้านแผน  บทบาทภารกิจหน้าที่ของส่วนต่างๆ และที่มาโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานด้านแผน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ