สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา (ข้อมูลระดับน้ำ,ปริมาณน้ำและปริมาณตะกอนแขวนลอย)


12 ตุลาคม 2561 243 views

          นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข    ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี ในเขต ๖ จังหวัด ได้แก่
           ๑. จังหวัดหนองบัวลำภู    จำนวน   ๓ สถานี
           ๒. จังหวัดชัยภูมิ             จำนวน ๑๑ สถานี
           ๓. จังหวัดขอนแก่น         จำนวน   ๘ สถานี
           ๔. จังหวัดกาฬสินธุ์         จำนวน   ๒ สถานี
           ๕. จังหวัดมหาสารคาม     จำนวน   ๓ สถานี
           ๖. จังหวัดร้อยเอ็ด           จำนวน   ๓ สถานี
        การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อมูลทางอุทกวิทยาเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกประการหนึ่ง ในการพิจารณาวางโครงการเพื่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำ หาจำนวนน้ำต้นทุน การศึกษาการผันแปรลักษณะทางอุทกวิทยามณฑล กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาวะการติดตามช่วงฤดูน้ำหลาก และน้ำแล้ง เป็นต้น

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ