สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา (ข้อมูลระดับน้ำ,ปริมาณน้ำและปริมาณตะกอนแขวนลอย)


12 ตุลาคม 2561 111 views

          นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข    ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี ในเขต ๖ จังหวัด ได้แก่
           ๑. จังหวัดหนองบัวลำภู    จำนวน   ๓ สถานี
           ๒. จังหวัดชัยภูมิ             จำนวน ๑๑ สถานี
           ๓. จังหวัดขอนแก่น         จำนวน   ๘ สถานี
           ๔. จังหวัดกาฬสินธุ์         จำนวน   ๒ สถานี
           ๕. จังหวัดมหาสารคาม     จำนวน   ๓ สถานี
           ๖. จังหวัดร้อยเอ็ด           จำนวน   ๓ สถานี
        การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อมูลทางอุทกวิทยาเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกประการหนึ่ง ในการพิจารณาวางโครงการเพื่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำ หาจำนวนน้ำต้นทุน การศึกษาการผันแปรลักษณะทางอุทกวิทยามณฑล กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาวะการติดตามช่วงฤดูน้ำหลาก และน้ำแล้ง เป็นต้น

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ