สทภ.5 จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภัยแล้งให้กับประชาชน


05 พฤศจิกายน 2561 173 views

วันที่  26 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด  12 นิ้ว จำนวน  1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์  ดำเนินการสูบน้ำจากลำห้วยยาง ไปเติมสระน้ำหนองปอแดงใช้ผลิตน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภัยแล้งให้กับประชาชนบ้านปอแดง หมู่ที่  9 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  155 ครัวเรือน  701 คน ปริมาณการสูบน้ำ 130,000 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ