สทภ.5 จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภัยแล้งให้กับประชาชน


05 พฤศจิกายน 2561 71 views

วันที่  26 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด  12 นิ้ว จำนวน  1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์  ดำเนินการสูบน้ำจากลำห้วยยาง ไปเติมสระน้ำหนองปอแดงใช้ผลิตน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภัยแล้งให้กับประชาชนบ้านปอแดง หมู่ที่  9 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  155 ครัวเรือน  701 คน ปริมาณการสูบน้ำ 130,000 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ