สทภ.10 ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ครั้งที่ 1/2561


08 พฤศจิกายน 2561 151 views

วันนี้( 8 พฤศจิกายน  2561) นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายจรัญ จันทร์ปล้อง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี บรรยายสถานการณ์น้ำฝนปัจจุบัน และระบบการติดตามสถานการณ์น้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา และนายไกรฤกษ์  แหล่งสนาม  ช่างระดับ 8 กองเดินเครื่อง  เขื่อนรัชชประภา ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรมาตรของเขื่อนรัชชประภา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ