สทภ.8 เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561


08 พฤศจิกายน 2561 57 views

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ในฐานะคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2561 ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ 4917/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 มอบหมายให้นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส ในฐานะชุดปฏิบัติการฯ ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ 4918/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลอง และพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ จ.สงขลา นำเสนอผู้บังคับบัญชา เหตุการณ์ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนให้อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย และประชาชนทั่วไปทราบ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ