สทภ.8 เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561


08 พฤศจิกายน 2561 136 views

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ในฐานะคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2561 ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ 4917/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 มอบหมายให้นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส ในฐานะชุดปฏิบัติการฯ ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ 4918/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลอง และพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ จ.สงขลา นำเสนอผู้บังคับบัญชา เหตุการณ์ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนให้อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย และประชาชนทั่วไปทราบ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ