สทภ.11 ประชุมหารือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งพระเจ้า จ. อุบลราชธานี


09 พฤศจิกายน 2561 162 views

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งพระเจ้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 (ส่วนที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโครงการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ