สทภ. 9 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดแพร่


11 มกราคม 2562 132 views

         วันพฤหัสบดี ที่ 10  มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต.ประพัฒน์ เดชหาญ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม มอบหมายให้ นางวชิรญาณ์ สุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดแพร่  ณ  โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด
          ในการนี้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม ได้ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และขั้นตอนการส่งคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่คำมี ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เพื่อป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง และเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทราบ  เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการและบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ต่อไป  นอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ จัดนิทรรศการและแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ และเอกสารด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ,การจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำของชุมชนต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำยมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ