ผอ. สทภ.10 ลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงการแหล่งน้ำ


12 กุมภาพันธ์ 2562 172 views

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  และเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรวจสภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองฉวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ  บ้านเหมืองแกะ ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างตามแผนงานปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปีงบประมาณ  2553  ค่าก่อสร้าง 61,400,000 บาท  เพื่อตรวจสภาพโครงสร้าง สภาพทั่วไป การใช้ประโยชน์เก็บกักน้ำ กระจายน้ำ การบริหารโครงการ  การบำรุงรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจิดศักดิ์ ตรรกวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร นายสันติ รักชาติ  รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายบัญชา ชินวงศ์ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือถึงโครงการฯดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ