สทภ.7 ผู้ตรวจราชการ ทส. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


15 มีนาคม 2562 48 views

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)  ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (PROJECT AND PROGRESS REVIEWS) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ์ ,เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร) วัตถุประสงค์โครงการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่ 300 ครัวเรือน (ภาพและข้อมูลข่าวจาก สพฟ.)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ