สทภ.8 รับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562


15 มีนาคม 2562 69 views

          ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 นางสาวณัฐกานต์ แซ่ตั้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและคณะ เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านการบริหารการคืนหลักประกันสัญญา ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วงที่ 2 อ.เมือง จ.พัทลุง และสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ