สทภ. 1 แจกจ่าย น้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


12 เมษายน 2562 102 views

วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำใหกับประชาชนทั้งสิ้น 12,000 ลิตร ในพื้นที่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 15 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประชากรได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน 1,200 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ