สทภ.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ม.7 บ.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสววรค์


19 เมษายน 2562 94 views

              วันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับราษฎร โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 7  บ้านห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำไดอีต่าย ส่งไปยังแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้รับประโยชน์ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,7 ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 445 ครัวเรือน 1,238 คน ปริมาณการสูบน้ำ 150,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ