สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)


20 เมษายน 2562 152 views

          นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ สถานี ในเขต ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
          โดยตู้อุปกรณ์ของระบบโทรมาตรได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์ประมวลผลและส่งสัญญาณระยะไกล ซึ่งติดตั้งอยู่บนราวสะพานคอนกรีตนั้น บางแห่งได้เกิดการชำรุด จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง และดำเนินการซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ