อทน.ลงพื้นที่ สทภ.8 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ


12 มิถุนายน 2562 118 views

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายไกรสร เพ็งสกุล     ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ 2562  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% โครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการสังกัดกรมป่าไม้ และสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุมไฟป่า รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าควนเขาวัง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ