อทน. ลงพื้นที่ สทภ.8 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ


12 มิถุนายน 2562 125 views

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายไกรสร เพ็งสกุล      ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 เป็นโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ และป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้าถึงพื้นที่ป่าพรุ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งยังรักษาระดับน้ำจืดในป่าพรุเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ำได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ