สทภ 3. ออกปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ


12 กรกฎาคม 2562 99 views

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ได้มอบให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง เพื่อสูบทอยน้ำเข้าแหล่งเก็บกักน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2562 และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอบนอก 3 แห่ง และเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 27,000 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ