สทภ.10 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2


14 สิงหาคม 2562 121 views

วันนี้ (14 สิงหาคม  2562)  นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 – 16  สิงหาคม  2562   ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 80 คน  ได้รับความรู้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ วิกฤติการณ์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนัก ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ต่อการวางแผนกระบวนการดำเนินงานแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติได้ 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ