สทภ.4 ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม


08 เมษายน 2563 35 views

วันที่ 8 เมษายน 2563
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำสะอาดให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำจากสภาวะภัยแล้ง ณ จุดจ่ายน้ำ บ.บูรณ ม.3 บ.หนองไฮ ม.5 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีีรี จ.ขอนแก่น จำนวน 30,000 ลิตร และ บ.หนองกอก ม.3 บ.หนองหน่อง ม.8 บ.หนองวัด ม.11 บ.ศรีสวัสดิ์ ม.13 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จำนวน 36,000 ลิตร ตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ