สทภ.11 ทส.ลงพื้นที่ติตดามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำไหล่ทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


09 เมษายน 2563 60 views


วันที่ 8 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำไหล่ทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 8%
ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 587,473 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ 620 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ